Get Adobe Flash player
 


นายนนทพงศ์  ยอดทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบภายในวิทยาลัย


 

ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 5 guests กำลังออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

Website Hit Counter 

เริ่มนับ : 26 พฤษภาคม 2554

ข่าวสารจากวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี  

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี (เพิ่มเติม) 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี 

 


 
  

  ภาพกิจกรรม

 


 

 

 

  
พิธีเปิดโครงการ Fix It Center
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
นายวิเชียร   พุฒิวิญญู ประธานในพิธี
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายอนันต์   ระงับทุกข์
ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


การอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
๓๑ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๕๘
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  


การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับปวช.๓ และปวส.๒
๒๔ - ๒๕ ม.ค.๕๘
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

พิธีวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคา ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมรวมใจ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี พิธีมอบเงินสนับสนุนนักศึกษาทวิภาคี
เครือเบทาโกร วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

 
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีประชุมปฏิบัติการ
 ยกร่างมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
 

ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย
วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

งานเกษียณอายุราชการ
อาจารย์จำลอง โม้ทอง
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
และประดับแถบ ๒ สี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕
๕๗ 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗


พิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการ (SCG Model School)
วันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักการ Constructionism วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง


การจัดการแสดงผลงานวิชาการ
โครงการของนักเรียน นักศึกษา
วันศุกร์ที่ ๕ ก.ย. ๒๕๕๗


ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสอนแบบ
Project Baed Learning
  
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๗ ณ ไร่อรุณวิทย์ 


พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 


งานสัปดาห์วิชาการ
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ลานเอนกประสงค์ วท.สระบุรี
 การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 


 

ทำบุญตักบาตรตอนเช้าช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และมอบทุนการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เครือเบทาโกรกิจกรรม ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 

 


การประเมินผลสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ฯ ณ วอศ.ปทุมธานี
๒๓-๒๔ ก.ค.๕๗

 


การแข่งขันทักษะการใช้ใบเลื่อย

 

 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗        วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗ ณ อาคารรวมใจ


โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
รุ่นที่๑ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๗ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


โครงการทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันศุกร์)


โครงการอบรมแกนนำนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 


 

ครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
ประกวดแผนธุรกิจ
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 


พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
 

 

โครงการบูรณาการสหวิชาชีพ
การเขียนแผนธุรกิจและการศึกษาดูงานเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
วันที่ ๕-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี
วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรม วรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี
เบทาโกร
        ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
  


พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center
และมอบเครื่องมือประจำศูนย์ถาวร
๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 


ประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑ ณ ห้องประชุมอาคาร

วมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 


ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน Fix it center
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

 

 
การประชุมการจัดทำร่าง
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


ร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารรวมใจ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี


พีธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช.๓ และปวส.๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
จังหวัดสระบุรี ๒๕๕๗