Get Adobe Flash player
 
หน้าแรก

Download เอกสาร

 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ที่ถูกต้อง)

- แบบฟอร์มแผนการสอน 

งานพัสดุ
- ขออนุญาตซ่อมครุภัณฑ์

งานวัดผล สำหรับครูผู้สอน  

- แบบฟอร์มการทำข้อสอบ

- แบบฟอร์มสรุปโครงการ

 

- แบบบันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

- แบบฟอร์มตัดเกรด

- แบบฟอร์มตัดเกรดป.ตรี

- ใบแก้ ๐,มส.

งานหลักสูตร สำหรับครูผู้สอน

- ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน 

- แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

- แบบฟอร์มการนิเทศการเรียนการสอน

- แบบฟอร์มการตรวจนิเทศกิจกรรม 5ส.

- ใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน

- แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือ

- โครงการสอน

- บันทึกหลังการสอน

- การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

- แผนการจัดการเรียนรู้

- ตัวอย่างแบบประเมิน

- ใบสอนแทน

- บันทึกข้อความส่งแผนการเรียนการสอน

- แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

- แบบนิเทศการสอน

- แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

งานบุคลากร สำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย

-  สมุดบันทึกความดีครู
-
สมุดบันทึกความดีเจ้าหน้าที่
- แบบแจ้งที่อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน
- แบบบันทึกข้อความหนังสือรับรอง  
-
แบบันทึกข้อความขออนุญาติเดินทางไปราชการ 
-
แบบใบลาอุปสมบท
 
-
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว
- แบบฟอร์ม การลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

-
แบบฟอร์มการกรอกประวัติของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
- รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

งานครูที่ปรึกษา   
- แบบ คป.๑                - แบบ คป.๐๒
-
แบบ คป.๒                - แบบ คป.๐๓
-
แบบ คป.๐๔              - แบบ คป.๔
-
แบบ คป.๕                - แบบ คป.๐๖ - ๑
-
แบบ คป.๐๖ - ๒        - แบบ คป.๐๗
- แบบ คป.๗                - แบบ คป.๐๘            
-
แบบ คป.๘                - แบบ คป.๐๙            
-
แบบ คป.๑๐               - แบบ คป.๑๑            
-
แบบ คป.๑๒               - แบบ คป.๑๓            
-
แบบ คป.๑๔               - แบบ คป.๑๕ - ๑      
-
แบบ คป.๑๕ - ๒         - แบบ คป.๐๕

แบบประเมิน นักเรียน นักศึกษา

งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
- แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์โครงการ

- แบบฟอร์มกำหนดการ

- ขอเชิญประชุม

- แบบฟอร์มขอดำเนินโครงการ

- แบบฟอร์มรายงานการประชุม

- ความคิดเห็น

- คำสั่งดำเนินโครงการ

- แบบฟอร์มโครงการ

- ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

- รายงานการประชุม

- รายงานผลการดำเนินโครงการ

- วาระการประชุม

- แบบฟอร์ม สผ.

- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

- หลักฐานการใช้จ่ายเงิน

- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

- เอกสารเพื่อการดำเนินโครงการ

 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ  "การจัดการเรียนสอนของครูผู้สอน"

- ตัวอย่างงานวิจัย ๕ บท

- แบบสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

งานวางแผนและงบประมาณ

- แบบฟอร์มปฏิทิน พฤษภาคม ๒๕๕๘ - เมษายน ๒๕๕๙ 

- ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ๒๕๕๑

- มาตรฐานการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ๒๕๕๑

- มาตรฐานการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ๒๕๕๕

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี ๒๕๕๗

- แบบฟอร์มการขอครุภัณฑ์

- ขั้นตอนการเบิกเงินงบประมาณ

- แบบฟอร์มสผ.๑ 

- แบบรายงานการฝึก สผ.๒

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

- เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (ภายใน โดย สอศ.)

- เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (ภายนอก โดย สมศ.)

คู่มือนักเรียน นักศึกษา