Get Adobe Flash player

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์

ล็อกอิน

Counter

 • Site Counter: 1,167,144
 • Unique Visitor: 0
 • Registered Users: 1
 • Unregistered Users: 0
 • Blocked Users: 0
 • Published Nodes: 0
 • Unpublished Nodes: 0
 • Server IP: 27.254.82.240
 • Your IP: 54.162.184.214
 • Since: 2018-05-26 05:17:36
 • Visitors:
  • Today: 78
  • This week: 7146
  • This month: 45360
  • This year: 248962
หน้าแรก

ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารภายในวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/mapsbt.jpg 

รายละเอียดประกอบผังบริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

อาคาร ๑ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
               ชั้นที่ ๑ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา,ห้องปฏิบัติการ
               งานกิจกรรม,งานครูที่ปรึกษา,งานแนะแนว,อาคารรวมน้ำใจ,งานทะเบียน
               ชั้นที่ ๒   ประกอบด้วย ห้องเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์,ห้องพักครู ๑ ห้อง (ชั้น๔)
อาคาร ๒  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
               ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย ห้องอินเตอร์เน็ต ๑ ห้อง,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง 
               ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องเรียน ๒ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง 
อาคาร ๓  ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย แผนกวิชาบัญชี ห้องเรียนบัญชี ๓ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ (Central Lab ๑,๒)
                           ห้องดูแลและควบคุม,งานประกันคุณภาพ  
               ชั้นที่ ๓ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์ (Central Lab ๓),ห้องโสตฯ
                          ห้อง R radio
อาคาร ๔  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
               ชั้นที่ ๑ ห้องเรียนวิชาภาษไทย ๒ ห้อง ,ห้องเรียนวิชาชีวอนามัย ๑ ห้อง
                          ห้องพักครู ๒ ห้อง
               ชั้นที่ ๒ วิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียน ๓ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๓ วิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา ห้องเรียน ๓ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๔ วิชาคณิตศาสตร์ ห้องเรียน ๓ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
อาคาร ๕  ชั้นที่ ๑ งานอาคาร – สถานที่,ลานจอดรถ,ห้องพักครูเวร,ร้านค้าสหกรณ์
               ชั้นที่ ๒ โรงอาหาร
               ชั้นที่ ๓ ห้องสมุด
               ชั้นที่ ๔ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์,ห้องพักครู ๑ ห้อง,ห้องปฏิบัติการ ๗ ห้อง,
                          ห้องเรียน ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๕ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องพักครู ๑ ห้อง,ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง,
                          ห้องเรียน ๓ ห้อง,ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ห้อง ,ชั้นที่ ๖ หอประชุมเอนกประสงค์        
อาคาร ๖  ชั้นที่ ๑ ห้องปฏิบัติการช่างก่อสร้าง,ห้องปฏิบัติการช่างยนต์,ห้องพักครูแผนกวิชา
                          ช่างยนต์  ห้องเรียน ๓ ห้อง
               ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ๕ ห้อง,ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
                           ห้องพักครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๓ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย ห้องพักครู ๑ ห้อง,
                          ห้องเรียน ๓ ห้อง    ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างเชื่อม
อาคาร ๗ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
               ชั้นที่ ๑ ห้องปฏิบัติการ ๓ ห้อง,ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น,ห้องพักครู
               ชั้นที่ ๒ ห้องปฏิบัติการ ๔ ห้อง,ห้องเครื่องมือ,ห้องเรียน ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๓ ห้องปฏิบัติการ ๔ ห้อง,ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์,ห้องเรียน ๑ ห้อง,
               ชั้นที่ ๔ ห้องปฏิบัติการ ๓ห้อง,ห้องเรียน ๑ ห้อง,ห้องเตรียมสอน ๑ ห้อง,
                          ห้องพักครู ๑ ห้อง
อาคาร ๘  ชั้นที่ ๑ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๒ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๓ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
               ชั้นที่ ๔ ห้องเรียน ๕ ห้อง
อาคาร ๙ ตึกอำนวยการ  ชั้นที่ ๑ งานการเงิน,งานบุคลากร,งานสารบรรณ,
                       ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
                       ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อำนวยการ,ห้องประชุม ๑,ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                       ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,งานวัดผล,งานหลักสูตรฯ
                       งานประกันคุณภาพ,งานวิจัยฯ,งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,งานความร่วมมือ
                       งานแผนและงบประมาณ,งานผลิตผลการค้า
                       ชั้นที่ ๓ งานเอกสารการพิมพ์,ห้องประชุมใหญ่,ห้องเก็บเอกสาร
อาคาร ๑๐ พัสดุกลาง  ห้องเก็บของ ๒ ห้อง,งานพัสดุกลาง,ห้องพนักงานขับรถ ๑ ห้อง,
                      งานประชาสัมพันธ์,ห้องอชท. อธท.,ธนาคารโรงเรียน
อาคารคาแคร์  ห้องปฏิบัติการ ๑ ห้อง,ห้องเก็บของ ๒ ห้อง,ห้องพักครู ๑ ห้อง
อาคารพยาบาล    ห้องพยาบาล งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา,งานโครงการพิเศษ
อาคารปกครอง    งานปกครอง
อาคารห้องฟิตเนสและห้องซ้อมดนตรี  ชั้นที่ ๑ ห้องฟิตเนส,ชั้นที่ ๒ ห้องซ้อมดนตรี

 

 

 

:: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ::