Get Adobe Flash player

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์

ล็อกอิน

Counter

 • Site Counter: 842,637
 • Unique Visitor: 0
 • Registered Users: 1
 • Unregistered Users: 0
 • Blocked Users: 0
 • Published Nodes: 0
 • Unpublished Nodes: 0
 • Server IP: 27.254.82.240
 • Your IP: 54.81.108.205
 • Since: 2017-10-20 05:01:56
 • Visitors:
  • Today: 38
  • This week: 8829
  • This month: 38620
  • This year: 313229

ผลงานวิจัยของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. สาขาวิชาเครื่องกล
       ๑.๑ ปวช.

       ๑.๒ ปวส.

๒. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

       ๒.๑ ปวช

       ๒.๒ ปวส.

๓. สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

       ๓.๑ ปวช

       ๓.๒ ปวส.

๔. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

       ๔.๑ ปวช.

       ๔.๒ ปวส.

๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

       ๕.๑ ปวช.

       ๕.๒ ปวส.

๖. สาขาวิชาก่อสร้าง

       ๖.๑ ปวช.

       ๖.๒ ปวส.

๗. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

       ๗.๑ ปวช.

       ๗.๒ ปวส.

๘. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

       ๘.๑ ปวช.

       ๘.๒ ปวส.

๙. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ๙.๑ ปวช.

       ๙.๒ ปวส.

๑๐. สาขาวิชาการบัญชี

       ๑๐.๑ ปวช.

       ๑๐.๒ ปวส.

๑๑. สขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       ๑๑.๑ ปวช.

       ๑๑.๒ ปวส.

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096
ผู้ดูแล: sbt.ac.th@gmail.com